ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Биофизика 9.06
    Број на оцени: 84
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.10
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.05
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.05
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.05
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Големи 2
Соодветни 16
Просечни 2
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 4
Соодветни 13
Просечни 2
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 12
80%-60% 2
60%-40% 4
40%-20% 2
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 13
80%-60% 3
60%-40% 2
40%-20% 2
20%-0% 1