ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Биофизика 8.40
    Број на оцени: 324
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.69
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.27
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.15
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.47
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 17
Соодветни 53
Просечни 5
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 16
Соодветни 53
Просечни 7
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 50
80%-60% 22
60%-40% 5
40%-20% 2
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 59
80%-60% 12
60%-40% 4
40%-20% 3
20%-0% 3