ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Биофизика 8.46
    Број на оцени: 388
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.80
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.33
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.24
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.45
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 5
Големи 25
Соодветни 50
Просечни 12
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 19
Соодветни 53
Просечни 12
Мали 8
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 72
80%-60% 16
60%-40% 6
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 79
80%-60% 12
20%-0% 6