ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Општа хирургија 8.33
    Број на оцени: 340
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.13
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.31
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.45
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.44
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 14
Соодветни 60
Просечни 5
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 12
Соодветни 61
Просечни 6
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 40
80%-60% 26
60%-40% 15
40%-20% 1
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 58
80%-60% 15
60%-40% 9
40%-20% 1
20%-0% 2