ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Општа хирургија 7.57
    Број на оцени: 252
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.27
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.59
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.84
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.59
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 11
Соодветни 41
Просечни 2
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 12
Соодветни 40
Просечни 2
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 26
80%-60% 26
60%-40% 9
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 39
80%-60% 17
60%-40% 5
40%-20% 1
20%-0% 1