ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Општа хирургија 7.96
    Број на оцени: 316
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.72
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.81
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.00
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.29
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 5
Големи 12
Соодветни 54
Просечни 7
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 11
Соодветни 53
Просечни 7
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 36
80%-60% 31
60%-40% 9
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 59
80%-60% 11
60%-40% 8
20%-0% 1