ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклинична фиксна протетика 1 8.91
    Број на оцени: 376
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.93
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.93
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.94
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.85
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 8
Големи 11
Соодветни 70
Просечни 1
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 12
Соодветни 68
Просечни 1
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 63
80%-60% 21
60%-40% 7
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 70
80%-60% 12
60%-40% 9
20%-0% 3