ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклинична фиксна протетика 1 9.13
    Број на оцени: 444
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.19
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.14
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.06
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.12
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 5
Големи 10
Соодветни 90
Просечни 4
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 11
Соодветни 89
Просечни 4
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 78
80%-60% 21
60%-40% 10
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 91
80%-60% 10
60%-40% 8
40%-20% 1
20%-0% 1