ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка кариологија 9.39
    Број на оцени: 328
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.57
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.40
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.27
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.30
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 9
Соодветни 69
Просечни 2
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 10
Соодветни 68
Просечни 2
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 55
80%-60% 18
60%-40% 7
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 71
80%-60% 6
60%-40% 3
20%-0% 2