ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Педијатрија 8.34
    Број на оцени: 276
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.49
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.39
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.30
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.17
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 12
Соодветни 47
Просечни 3
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 9
Соодветни 52
Просечни 2
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 32
80%-60% 23
60%-40% 11
40%-20% 1
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 49
80%-60% 11
60%-40% 7
40%-20% 1
20%-0% 1