ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Биостатистика 9.25
    Број на оцени: 420
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.16
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.35
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.38
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.09
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 7
Големи 22
Соодветни 60
Просечни 9
Мали 7
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 7
Големи 14
Соодветни 71
Просечни 6
Мали 7
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 85
80%-60% 11
60%-40% 5
40%-20% 2
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 93
80%-60% 4
60%-40% 5
40%-20% 1
20%-0% 2