ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Биостатистика 8.96
    Број на оцени: 312
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.99
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.99
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.87
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.97
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 7
Големи 11
Соодветни 51
Просечни 8
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 6
Големи 12
Соодветни 54
Просечни 5
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 54
80%-60% 16
60%-40% 5
40%-20% 2
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 66
80%-60% 5
60%-40% 4
40%-20% 2
20%-0% 1