ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Биостатистика 9.24
    Број на оцени: 392
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.35
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.24
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.16
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.21
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 15
Соодветни 68
Просечни 9
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 4
Големи 12
Соодветни 69
Просечни 10
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 75
80%-60% 16
60%-40% 6
40%-20% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 86
80%-60% 9
60%-40% 2
40%-20% 1