ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Оториноларингологија 9.04
    Број на оцени: 224
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.98
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.11
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.04
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.05
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 6
Соодветни 44
Просечни 2
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 7
Соодветни 41
Просечни 4
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 29
80%-60% 19
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 41
80%-60% 10
60%-40% 3
40%-20% 1
20%-0% 1