ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Оториноларингологија 7.78
    Број на оцени: 284
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.61
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.85
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.87
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.80
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 11
Големи 20
Соодветни 34
Просечни 5
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 14
Соодветни 43
Просечни 3
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 32
80%-60% 30
60%-40% 7
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 62
80%-60% 8
20%-0% 1