ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Неврологија 7.95
    Број на оцени: 280
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.83
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.91
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.04
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.00
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 8
Големи 15
Соодветни 42
Просечни 2
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 13
Соодветни 42
Просечни 3
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 31
80%-60% 22
60%-40% 13
20%-0% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 42
80%-60% 15
60%-40% 7
40%-20% 4
20%-0% 2