ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Неврологија 8.32
    Број на оцени: 412
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.27
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.38
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.42
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.21
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 11
Големи 26
Соодветни 57
Просечни 3
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 11
Големи 21
Соодветни 60
Просечни 4
Мали 7
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 57
80%-60% 30
60%-40% 10
40%-20% 2
20%-0% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 78
80%-60% 13
60%-40% 7
40%-20% 1
20%-0% 4