ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Неврологија 7.42
    Број на оцени: 300
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.63
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.60
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.49
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 6.97
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 24
Големи 26
Соодветни 18
Просечни 4
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 19
Големи 19
Соодветни 29
Просечни 5
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 32
80%-60% 29
60%-40% 11
40%-20% 2
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 64
80%-60% 6
60%-40% 3
40%-20% 1
20%-0% 1