ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Инфектологија 8.68
    Број на оцени: 440
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.59
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.65
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.79
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.68
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 5
Големи 26
Соодветни 70
Просечни 4
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 6
Големи 26
Соодветни 69
Просечни 4
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 52
80%-60% 36
60%-40% 16
40%-20% 3
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 75
80%-60% 16
60%-40% 10
40%-20% 2
20%-0% 7