ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Инфектологија 8.28
    Број на оцени: 320
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.48
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.51
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.28
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.86
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 15
Големи 19
Соодветни 38
Просечни 5
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 15
Големи 16
Соодветни 43
Просечни 5
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 36
80%-60% 32
60%-40% 10
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 68
80%-60% 9
60%-40% 2
20%-0% 1