ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Интерна медицина 8.24
    Број на оцени: 292
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.96
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.36
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.26
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.38
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 9
Големи 19
Соодветни 42
Просечни 1
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 20
Соодветни 41
Просечни 1
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 30
80%-60% 31
60%-40% 9
40%-20% 1
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 53
80%-60% 12
60%-40% 3
40%-20% 3
20%-0% 2