ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Интерна медицина 8.91
    Број на оцени: 352
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.81
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.97
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.88
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.98
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 19
Соодветни 55
Просечни 3
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 8
Големи 11
Соодветни 62
Просечни 2
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 43
80%-60% 27
60%-40% 13
40%-20% 1
20%-0% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 66
80%-60% 10
60%-40% 8
20%-0% 4