ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Интерна медицина 8.11
    Број на оцени: 344
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.84
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.06
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.26
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.29
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 14
Големи 29
Соодветни 38
Просечни 4
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 8
Големи 22
Соодветни 47
Просечни 5
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 31
80%-60% 42
60%-40% 11
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 71
80%-60% 11
60%-40% 2
20%-0% 2