ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Индивидуален проект 9.34
    Број на оцени: 384
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.40
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.32
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.28
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.38
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 1
Соодветни 78
Просечни 8
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 6
Големи 1
Соодветни 77
Просечни 10
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 65
80%-60% 16
60%-40% 13
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 66
80%-60% 16
60%-40% 11
40%-20% 2
20%-0% 1