ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Индивидуален проект 9.29
    Број на оцени: 372
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.27
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.30
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.32
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.27
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 6
Соодветни 76
Просечни 3
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 6
Големи 8
Соодветни 74
Просечни 3
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 59
80%-60% 23
60%-40% 8
40%-20% 2
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 63
80%-60% 21
60%-40% 5
40%-20% 3
20%-0% 1