ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Индивидуален проект 9.28
    Број на оцени: 284
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.24
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.24
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.23
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.42
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 4
Соодветни 56
Просечни 5
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 3
Соодветни 59
Просечни 3
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 55
80%-60% 8
60%-40% 5
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 54
80%-60% 9
60%-40% 5
20%-0% 3