ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Гнатологија 8.80
    Број на оцени: 432
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.96
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.77
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.60
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.87
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 7
Големи 19
Соодветни 73
Просечни 4
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 17
Соодветни 73
Просечни 4
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 88
80%-60% 8
60%-40% 7
40%-20% 1
20%-0% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 85
80%-60% 8
60%-40% 6
40%-20% 2
20%-0% 7