ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Фармакологија 8.73
    Број на оцени: 404
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.51
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.88
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.79
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.75
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 14
Големи 20
Соодветни 60
Просечни 3
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 11
Големи 15
Соодветни 67
Просечни 4
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 45
80%-60% 40
60%-40% 9
40%-20% 4
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 76
80%-60% 16
60%-40% 4
40%-20% 2
20%-0% 3