ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Психијатрија 8.93
    Број на оцени: 344
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.16
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.86
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.79
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.90
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 7
Соодветни 71
Просечни 2
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 4
Големи 4
Соодветни 71
Просечни 4
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 42
80%-60% 28
60%-40% 14
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 64
80%-60% 14
60%-40% 6
20%-0% 2