ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 9.00
    Број на оцени: 260
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.91
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.97
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.05
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.06
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 5
Соодветни 53
Просечни 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 8
Соодветни 51
Просечни 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 34
80%-60% 17
60%-40% 11
40%-20% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 52
80%-60% 7
60%-40% 4
40%-20% 1
20%-0% 1