ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Патолошки основи на болестите 7.64
    Број на оцени: 260
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.62
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.85
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.66
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.43
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 27
Големи 21
Соодветни 11
Просечни 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 20
Големи 22
Соодветни 18
Просечни 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 21
80%-60% 27
60%-40% 11
40%-20% 4
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 44
80%-60% 13
60%-40% 4
40%-20% 4