ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Патолошки основи на болестите 7.65
    Број на оцени: 768
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.63
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.77
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.80
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.40
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 77
Големи 50
Соодветни 51
Просечни 8
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 72
Големи 45
Соодветни 59
Просечни 10
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 80
80%-60% 78
60%-40% 24
40%-20% 3
20%-0% 7
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 139
80%-60% 35
60%-40% 11
40%-20% 3
20%-0% 4