ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Патолошки основи на болестите 8.35
    Број на оцени: 480
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.36
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.41
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.43
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.21
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 30
Големи 35
Соодветни 50
Просечни 3
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 26
Големи 29
Соодветни 58
Просечни 4
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 52
80%-60% 53
60%-40% 9
40%-20% 3
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 97
80%-60% 13
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 3