ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Патолошка физиологија 9.41
    Број на оцени: 268
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.48
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.43
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.33
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.39
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 8
Големи 10
Соодветни 47
Просечни 1
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 7
Големи 10
Соодветни 48
Просечни 1
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 26
80%-60% 22
60%-40% 15
40%-20% 2
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 50
80%-60% 9
60%-40% 7
20%-0% 1