ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Патолошка физиологија 9.41
    Број на оцени: 440
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.50
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.47
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.35
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.33
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 10
Големи 29
Соодветни 59
Просечни 5
Мали 7
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 10
Големи 27
Соодветни 62
Просечни 6
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 57
80%-60% 38
60%-40% 9
40%-20% 4
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 84
80%-60% 17
60%-40% 3
40%-20% 3
20%-0% 3