ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Патолошка физиологија 9.32
    Број на оцени: 480
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.43
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.39
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.18
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.26
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 12
Големи 26
Соодветни 70
Просечни 6
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 12
Големи 17
Соодветни 79
Просечни 6
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 62
80%-60% 40
60%-40% 8
40%-20% 4
20%-0% 6
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 90
80%-60% 17
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 6