ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Биологија 9.31
    Број на оцени: 48
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.33
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.17
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.17
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.58
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Соодветни 10
Просечни 1
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Големи 2
Соодветни 9
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 7
80%-60% 2
60%-40% 2
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 9
80%-60% 1
60%-40% 1
20%-0% 1