ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Биологија 9.59
    Број на оцени: 392
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.63
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.58
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.46
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.69
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 7
Големи 12
Соодветни 66
Просечни 6
Мали 7
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 7
Големи 15
Соодветни 64
Просечни 5
Мали 7
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 82
80%-60% 6
60%-40% 5
40%-20% 2
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 83
80%-60% 4
60%-40% 6
40%-20% 2
20%-0% 3