ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална хигиена 9.53
    Број на оцени: 404
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.52
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.52
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.50
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.58
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 6
Соодветни 81
Просечни 5
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 7
Соодветни 80
Просечни 5
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 62
80%-60% 27
60%-40% 9
40%-20% 1
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 87
80%-60% 7
60%-40% 4
40%-20% 1
20%-0% 2