ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална хигиена 9.37
    Број на оцени: 384
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.42
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.39
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.34
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.33
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 7
Соодветни 76
Просечни 6
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 7
Соодветни 76
Просечни 6
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 53
80%-60% 29
60%-40% 9
40%-20% 2
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 80
80%-60% 9
60%-40% 3
40%-20% 1
20%-0% 3