ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Епидемиологија 8.84
    Број на оцени: 388
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.97
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.94
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.61
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.85
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 5
Големи 18
Соодветни 66
Просечни 7
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 4
Големи 17
Соодветни 68
Просечни 7
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 49
80%-60% 31
60%-40% 15
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 77
80%-60% 13
60%-40% 5
40%-20% 1
20%-0% 1