ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Епидемиологија 8.96
    Број на оцени: 436
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.16
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.99
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.66
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.03
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 5
Големи 12
Соодветни 78
Просечни 10
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 6
Големи 8
Соодветни 81
Просечни 10
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 46
80%-60% 41
60%-40% 16
40%-20% 4
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 83
80%-60% 15
60%-40% 6
40%-20% 3
20%-0% 2