ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Физиологија 2 8.86
    Број на оцени: 332
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.96
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.96
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.86
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.67
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 8
Големи 21
Соодветни 50
Просечни 2
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 11
Големи 19
Соодветни 51
Просечни 1
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 42
80%-60% 23
60%-40% 16
40%-20% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 64
80%-60% 10
60%-40% 6
40%-20% 3