ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Физиологија 2 9.22
    Број на оцени: 464
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.32
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.18
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.29
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.10
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 10
Големи 28
Соодветни 70
Просечни 3
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 11
Големи 25
Соодветни 71
Просечни 4
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 70
80%-60% 33
60%-40% 11
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 97
80%-60% 13
60%-40% 4
20%-0% 2