ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза) 8.94
    Број на оцени: 540
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.18
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.90
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.87
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.81
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 19
Големи 36
Соодветни 68
Просечни 4
Мали 8
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 18
Големи 26
Соодветни 78
Просечни 5
Мали 8
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 96
80%-60% 21
60%-40% 9
40%-20% 4
20%-0% 5
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 109
80%-60% 8
60%-40% 9
40%-20% 2
20%-0% 7