ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза) 8.93
    Број на оцени: 596
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.26
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.88
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.72
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.87
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 29
Големи 30
Соодветни 79
Просечни 5
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 24
Големи 31
Соодветни 83
Просечни 6
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 102
80%-60% 33
60%-40% 11
40%-20% 2
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 123
80%-60% 15
60%-40% 7
40%-20% 2
20%-0% 2