ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза) 8.92
    Број на оцени: 356
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.25
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.07
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.97
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.39
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 7
Големи 21
Соодветни 53
Просечни 7
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 10
Соодветни 65
Просечни 10
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 59
80%-60% 26
60%-40% 2
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 82
80%-60% 4
60%-40% 2
20%-0% 1