ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална биохемија 9.43
    Број на оцени: 256
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.48
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.45
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.39
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.39
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 6
Соодветни 48
Просечни 3
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 6
Големи 9
Соодветни 45
Просечни 2
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 51
80%-60% 4
60%-40% 5
40%-20% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 54
80%-60% 3
60%-40% 4
40%-20% 3