ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Општа патологија 7.75
    Број на оцени: 720
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.61
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.88
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.97
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.56
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 87
Големи 37
Соодветни 41
Просечни 7
Мали 8
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 81
Големи 41
Соодветни 45
Просечни 4
Мали 9
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 91
80%-60% 44
60%-40% 28
40%-20% 7
20%-0% 10
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 137
80%-60% 16
60%-40% 12
40%-20% 3
20%-0% 12