ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Општа патологија 7.38
    Број на оцени: 612
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.16
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.57
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.59
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.20
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 69
Големи 44
Соодветни 33
Просечни 4
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 58
Големи 44
Соодветни 43
Просечни 5
Мали 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 70
80%-60% 52
60%-40% 24
40%-20% 5
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 119
80%-60% 20
60%-40% 8
40%-20% 4
20%-0% 2